Yrkesskadeforsikring

Du plikter som arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Dette gjelder alle ansatte – uansett stillingsbrøk og alder.

Om forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidet, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
 • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

Dekninger

Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker

 • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Utvidet Yrkesskadeforsikring

Om forsikringen

Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for medisinsk invaliditet under 15 % og den gjelder ikke på reise til og fra arbeid/hjem.Dette kan du utvide forsikringen til ved å tegne Utvidet yrkesskadeforsikring.

Tilgjengelige dekninger

Yrkesskadeforsikringen kan utvides til å omfatte

 • Reise til og fra arbeid/hjem
 • Medisinsk invaliditet under 15%
 • Høyere forsikringssum for medisinsk invaliditet

Forsikringer bedrift