Vilkårsgaranti

Du kan være trygg på at du får gode vilkår hos Ibis Forsikring. Du får også en vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse.

Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere. Hvis ditt forrige selskap dekker noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Det eneste du trenger å gjøre er å vise oss vilkåret og forsikringsbeviset du har fra tidligere selskap.

Vilkårsgarantien gjelder frem til neste fornyelse.

Personforsikringer

1 2 3
Medisinsk invaliditet sykdom og ulykke 10 G 20 G 125 G
Ervervsuførhet 2 G 6 G 10 G
Utvalgte sykdommer 2 G 4 G 5 G
Utvidet hjelpestønad, maksimalt 5 G 5 G 10 G
Ombygging av bolig 1 G 2 G 2 G
Behandlingsutgifter 1 G 1 G 1 G
Dødsfall 1 G 1 G 1 G
Dagpenger ved sykehusopphold 256,- 398,- 530,-
Pris pr år 1.775,- 2.915,- 3.915,-

1 G = kr 101 351,-

Medisinsk invaliditet

Gis ved varig medisinsk invaliditet. Gjelder både ved sykdom og ulykke. Utbetales til forsikrede eller overformynderiet.

Ervervsuførhet

Gis ved minst 50 % varig ervervsuførhet sammenhengende i 2 år. Gjelder både sykdom og ulykke. Utbetales tidligst når forsikrede har fylt 18 år.

Utvalgte Sykdommer

Gis når forsikrede er i live 30 dager etter

  • sykdomsdiagnose*) bekreftet,
  • transplantasjon**) utført, eller satt på offisiellventeliste i Norge for transplantasjon.

*)Sykdomsdiagnoser: alvorlig kreft, multippel sklerose, insulinkrevende diabetes type 1, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, alvorlig hjerneskade, hjernesvulst, morbus crohn, ulcerøs kolitt.

**)Transplantasjon av: hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg.
Utbetales til forsikrede eller overformynderiet.

Utvidet hjelpestønad

Gis ved innvilget hjelpestønad fra NAV som følge av både sykdom og ulykke. Størrelse varierer med innvilget sats fra NAV. Gjelder frem til barnet er 18 år. Utbetales forsikringstaker.

Dagpenger ved sykehusopphold

Gis fra første dag ved innleggelse på offentlig godkjent sykehus dersom innleggelsen er sammenhengende 10 dager eller mer, maks 365 dager. Gjelder både sykdom og ulykke. Utbetales forsikringstaker.

Ombygging av bolig

Gis ved nødvendig tilpassing/ombygging av bolig som følge av både sykdom og ulykke. Må være anbefalt av helsepersonell. Utbetales forsikringstaker. Egenandel kr 10.000,-.

Behandlingsutgifter

Dokumenterte, rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykke erstattes i opp til 3 år. Utbetales forsikringstaker. Egenandel
kr 500,-.

Dødsfall

Erstatning ved død som følge av sykdom eller ulykke. Utbetales forsikringstaker.

Generelt

Forsikringen kan startes fra barnet er 3 måneder frem til barnet fyller 18 år. Forsikringen kan beholdes frem til første forfall etter forsikrede har fylt 26 år. Dødsfall- og uføreforsikringen kan videreføres uten ny helseerklæring. Gjelder i hele verden.

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.