Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring dekker deg og dine ansatte også utenom arbeidstiden – året rundt. Dette gir ansatte og deres familie ekstra økonomisk trygghet.

Om forsikringen

  • Forsikringen kan tegnes for samtlige ansatte eller en klart definert gruppe ansatte.
  • Fritidsulykke er tilnærmet lik yrkesskadeforsikringen.
  • Det er mulig å utvide eller velge bort enkelte dekninger
  • Det er mulig å øke eller redusere forsikringssummene

Tilgjengelige dekninger

  • Tapt inntekt i hht vilkår og tap i fremtidig inntekt
  • Varig medisinsk invaliditet
  • Påførte utgifter og fremtidig utgifter i hht vilkår
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
  • Utbetaling til barn ved dødsfall
  • Begravelseskostnader

Vær oppmerksom på at begrepet ulykke i forsikringsmessig forstand kun gjelder ulykker som skyldes tilfeldig og plutselig ytre påvirkning

Forsikringer bedrift