Yrkesskade

Du plikter som arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Dette gjelder alle ansatte – uansett stillingsbrøk og alder.

Om forsikringen

  • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidet, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
  • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
  • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

Dekninger

Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker

  • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
  • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
  • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
  • Utbetaling til barn ved dødsfall
  • Begravelseskostnader

Forsikringer bedrift